Yeni Adım Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği

Gizlilik Sözleşmesi

Kıymetli bağışçımız; sizlerle tanışabilmek, talebinizi değerlendirebilmek ve yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için kişisel verilerinizi işlememiz gerekiyor. Yeni Adım Derneği olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, bağış yaparken bize ilettiğiniz kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kullanımı ve korunması ile ilgili sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak istiyoruz. Bu kapsamda şu anda okumakta olduğunuz “Aydınlatma Metni”ni sizlere sunuyoruz.

1) Veri Sorumlusunun Kimliği

İlgili Kişi yani kişisel verisi işlenen gerçek kişi; Veri Sorumlusunun yani kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişinin kim olduğunu bilme hakkına sahiptir. Bu kapsamda bağışçıların kişisel verilerinin işlenmesi faaliyeti bakımından veri sorumlusunun Yeni Adım Derneği olduğunu sizlere beyan ediyoruz.

2) İşlediğimiz Kişisel Verileriniz

YediHilal tarafından KVKK kapsamında ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak aşağıda belirtilen kişisel verileriniz işlenmektedir.

Veri Kategorisiİşlenen Kişisel Veri
KimlikAd ve Soyad, TC No
İletişimCep Telefonu Numarası

3) Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız

Yukarıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi;

  • Sizlerle iletişime geçebilmek
  • Veri sorumlusu olarak kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve meşru menfaatlerimizi korumak

amaçlarıyla işlemekteyiz.

4) İşlenen Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceğimiz

Yeni Adım Derneği tarafından işlenen kişisel verileriniz dernek faaliyetleri ve ilgili mevzuatların gereklilikleri kapsamında aktarım amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak aşağıdaki kişi gruplarıyla ve aşağıdaki amaçlarla yurtiçinde paylaşılabilecektir ve kişisel verilieriniz yurtdışına aktarılmayacaktır.

Aktarılan Kişi GrubuAktarılma Amacı
Sizinle iletişime geçecek YediHilal Derneği birimiyleİletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
Yetkili kurum ve kuruluşlarlaFaaliyetlerin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi
AvukatlarımızlaGerektiğinde hukuki iş ve işlemlerin yürütülmesi ve takibi
Serverları yurt içinde bulunan yönetim yazılım programlarıylaSaklama ve arşivleme faaliyetlerinin yürütülmesi, hizmetin sunumu ve devamlılığının sağlanması.

5) Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz

Yukarıda “2) İşlediğimiz Kişisel Verileriniz” başlığında sayılan kişisel verileriniz Yeni Adım Derneği’nin internet sitesinde (https://www.yeniadim.org.tr) bulunan “Bağış Yap” sekmesinden bağış yapılması, bu aşamada ilgili formun tarafınızca doldurulması ve akabinde söz konusu verilerin internet sitesi yoluyla tarafımıza ulaşması yöntemiyle toplanmaktadır.

6) Kişisel Verilerinizi Toplama Hukuki Sebebimiz

Yukarıda “2) İşlediğimiz Kişisel Verileriniz” başlığında sayılan kişisel verileriniz Yeni Adım Derneği’ tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 5. Maddesi 2. Fıkrası kapsamında; Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak tarafımızca açık rızanıza gerek olmadan işlenmektedir.

7) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

Kişisel verileriniz ile alakalı sahip olduğunuz haklarınız aşağıda sayılmıştır. “7) Kişisel Verilere İlişkin Kanuni Hakların Kullanılması” kısmında açıklandığı şekilde haklarınız ile alakalı tarafımıza başvuruda bulunabilirsiniz.


a. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f. KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g. e. ve f. bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ı. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.


8) Kişisel Verilere İlişkin Kanuni Hakların Kullanılması


Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca aşağıdaki kanallarla veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz.

 Başvuru YöntemiBaşvuru AdresiBaşvuru Bilgisi
1Size ait el yazısıyla atılmış imzalı ve geçerli bir kimlik belgesi ile şahsen veya noter kanalı ile75.Yıl Mah. Yeşilvadi Bulvarı No:340A-B Posta Kodu 27470 Şahinbey GaziantepZarfın üzerine “KVKK Kapsamında Başvuru” yazılmalıdır.
2Güvenli elektronik imza veya mobil imza içerecek şekilde e-posta ile
info@yeniadim.org.tr  
E-postanın konu kısmına “KVKK Kapsamında Başvuru” yazılmalıdır.

8) Değişiklik ve Güncellemeler

İş bu aydınlatma metni; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi Rehberi ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya YediHilal’in kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.

Veri Sorumlusu            : Yeni Adım Derneği

Adres                               : 75.Yıl Mah. Yeşilvadi Bulvarı No:340A-B Posta Kodu 27470 Şahinbey Gaziantep

Telefon Numarası       : +90342 502 0665

Mail Adresi                   : info@yeniadim.org.tr