Yeni Adım Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği

KAMU YARARI DERNEKLERE YAPILAN BAĞIŞLARDA VERGİ AVANTAJLARI

Yeni Adım Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Cumhurbaşkanlığı kararı ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun 27’nci maddesi gereğince kamu yararına çalışan dernek statüsündedir.

Kamuya Yararlı Derneklere yapılacak bağışlara ilişkin olarak Gelir ve Kurumlar Vergisi

Kanunlarında bulunan düzenlemeler aşağıda sunulmuştur:

 

  1. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Diğer indirimler başlıklı 89/4 maddesine göre;

"MADDE 89 - Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıdaki indirimler yapılabilir

  1. Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin %5'ini (kalkınmada öncelikli yöreler için %10'unu) asmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar.

Bağış ve yardımın nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın konusunu teşkil eden mal veya hakkin varsa mukayyet değeri, yoksa Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre Takdir Komisyonunca tespit edilecek değeri esas alınır."

Bu kapsamda, Yeni Adım Derneğine, yıllık toplamı beyan edilecek gelirin yüzde 5'ini aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilebilmektedir.

  1. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Diğer indirimler başlıklı 10/c maddesine göre;

"MADDE 10 - Kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından sırasıyla aşağıdaki indirimler yapılır:

  1. c) Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5'ine kadar olan kısmı bağış ve yardımların nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın konusunu oluşturan mal veya hakkin maliyet bedeli veya kayıtlı değeri, bu değer mevcut değilse Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre takdir komisyonlarınca tespit edilecek değeri esas alınır."

Buna kapsamda, Yeni Adım Derneği’ne makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının %5 'ine kadar olan kısmı kurum kazancından indirilebilmektedir.

 

BAĞIŞ YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUS:

Bankalardan bağış transferinde açıklama olarak

Gelir Vergisi Mükellefleri için

Açıklama: BAĞIŞ (193 Sayılı GVK’nu 89/4.Maddesi Kamu Yararına Çalışan Dernek İndirimi)

Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin:

Açıklama: BAĞIŞ (5520 Sayılı KVK’nu 10/c Maddesi Kamu Yararına Çalışan Dernek İndirimi)